Społeczności

SDPL w Polsce

Aktualności

Oświadczenie Zjednoczonej Lewicy w sprawie referendum 25.10.2015

21 sierpnia 2015

Zjednoczona Lewica z wielkim rozczarowaniem przyjęła decyzję Prezydenta Andrzeja Dudy, który postanowił wystąpić do Senatu RP o wyrażenie zgody na rozpisanie referendum w dniu wyborów 25 października 2015 r. Idea tego referendum oraz proponowane pytania są elementem kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, a połączenie referendum z wyborami parlamentarnymi stanowi zabieg marketingu politycznego, mający na celu zachęcanie wyborców do głosowania na PiS jako tę partię, która doprowadziła do referendum oraz występuje jako rzeczniczka najbardziej narzucających się w sferze emocjonalnej odpowiedzi na zawarte w nim pytania. Uważamy ten populistyczny chwyt Prezydenta nie tylko za dowód partyjnego charakteru jego prezydentury, lecz przede wszystkim za akt destrukcyjny dla porządku demokratycznego, i to w najbardziej wrażliwym i chronionym jego elemencie, którym jest neutralność i bezstronność państwa w procedurze wyborczej, wyrażająca się m.in. w przepisach o ciszy wyborczej oraz zakazie agitacji partyjnej w lokalach wyborczych. Jednoczesność wyborów parlamentarnych oraz referendum byłoby de facto formą agitacji wyborczej na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Tym samym stanowiłoby zamach na fundamenty polskiej demokracji i nader niebezpieczny precedens. Ponadto, z uwagi na samą treść proponowanych pytań, uważamy referendum za niekonstytucyjne, w czym zgadzamy się z prof. Andrzejem Zollem i marszałkiem Markiem Borowskim. Wzywamy Senat RP do oddalenia wniosku Prezydenta.

czytaj więcej...

Stanowisko Zjednoczonej Lewicy ws. problemów energetycznych kraju

18 sierpnia 2015

"Widać jak go nie ma" -problemy z energetyką W dniu rocznicy Cudu nad Wisłą musimy zdać sobie sprawę, że energetyka musi być traktowana w kategoriach bezpieczeństwa państwa tak samo poważnie, jak wojsko. W ostatnim czasie wszyscy jesteśmy świadkami występowania różnego rodzaju problemów w energetyce, odczuwanych m.in. w ograniczeniu dostępu do energii elektrycznej. Temat ten staje na porządku dziennym praktycznie w każdym domu. Wszystkie ostatnie rządy w mniejszym lub większym zakresie zajmowały się łataniem dziur i bieżących problemów pojawiających się w branży, jak np. strajki górników. Długoletnia strategia bezpieczeństwa energetycznego Polski staje się tylko pustym hasłem, za którym nie kryją się plany i konkrety. Brakuje również kompleksowego i jednolitego w skali całego kraju podejścia do tego sektora gospodarki. Zjednoczona Lewica proponuje: 1. Odejście od obowiązku zakupu energii elektrycznej przez giełdę energii. 2. Rozwijanie regulacji rzek Wisły i Odry. 3. Budowanie nowych zbiorników wodnych w taki sposób, aby mogły pełnić rolę zbiorników retencyjnych, rekreacyjnych oraz, o ile to możliwe, małych elektrowni wodnych. 4. Wzmocnienie pozycji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (tak jak to było poprzednio). 5. Oddanie rolnikom za przysłowiową złotówkę w dzierżawę ziemię w celu produkcji biomasy. 6. Inwestowanie w modernizację elektrowni węglowych w celu podniesienia ich wydajności i zmniejszenia emisji CO2. 7. Intensywne rozwijanie OZE (odnawialne źródła energii). 8. Modernizację sieci przesyłowych, dystrybucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sieci na obszarach wiejskich. 9. Dalsze budowanie i rozwijanie tzw. sieci transgranicznych. 10. Zawarcie umów na awaryjne zakupy energii za granicą. Niezbędnym jest ponadto powołanie Ministerstwa Energetyki, w którym obok w/w zagadnień, mieściłyby się sprawy z zakresu energetyki znajdujące się dziś w rożnych resortach, w tym energetyka jądrowa czy gaz łupkowy.

czytaj więcej...

Apel Socjaldemokracji Polskiej do wszystkich środowisk lewicowych

14 sierpnia 2015

Koleżanki i Koledzy, W dniu wczorajszym koalicja większości partii politycznych uczestniczących w obradach okrągłego stołu OPZZ zarejestrowała Koalicyjny Komitet Wyborczy „ZJEDNOCZONA LEWICA”. Wczoraj powołany został również koalicyjny sztab wyborczy oraz rozpoczął się partnerski proces formowania list wyborczych. Wzywamy Was Koleżanki i Koledzy z UP, Zielonych i SLD do wycofania z Państwowej Komisji Wyborczej złożonego, w reakcji na rejestrację naszego komitetu, zawiadomienia o utworzeniu komitetu o łudząco podobnej nazwie. Apelujemy do Was o honorową rywalizację w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu. Niech wyborcy, a nie chytre sztuczki marketingowe zadecydują, która koalicja ma uznanie większej części społeczeństwa. Te osoby spośród Was, które podobnie, jak my uważają, że nie należy wspierać szalupy ratunkowej tworzonej z Waszym udziałem przez Janusza Palikota szczerze zapraszamy do współpracy z nami. Razem odbudujemy zaufanie i wiarygodność Polskiej Lewicy!

czytaj więcej...

Stanowisko Socjaldemokracji Polskiej wobec rozłamu w budowaniu Zjednoczonej Lewicy

10 sierpnia 2015

W związku z podjętymi w dniu 8 sierpnia br. decyzjami rad krajowych Twojego Ruchu i SLD, które w rażący sposób kolidują z dotychczasowymi ustaleniami uczestników obrad „okrągłego stołu lewicy" trzy z zaproszonych przez Przewodniczącego OPZZ Jana Guza partii politycznych podjęły decyzję o przyjęciu zaproszenia do współtworzenia alternatywnego porozumienia pod patronatem Przewodniczącego OPZZ R.I. Sławomira Izdebskiego. Liderzy WiR, RSS i PPP wzięli udział we wczorajszej konwencji Ruchu Społecznego, zapowiadając budowę nowego porozumienia reprezentującego ludzi pracy. Socjaldemokracja Polska z żalem przyjmuje wiadomość o rozłamie wśród zaproszonych przez Przewodniczącego OPZZ Jana Guza partnerów. Winy za zaistniałą sytuację należy szukać w decyzjach rad krajowych Twojego Ruchu i SLD. Brak poszanowania dla innych partnerów i dotychczasowych ustaleń, próba zjednoczenia lewicy metodą szantażu i ogłaszania nieustalonych i nieznanych innym partnerom wymysłów własnej fantazji w mediach zakończyły się wczoraj rozłamem na lewicy. Ogłoszenie powstania wspólnych list zjednoczonej lewicy przez liderów wyłącznie 2 z kilkunastu zaproszonych przez OPZZ partii lewicowych, bez poszanowania dla dotychczasowych ustaleń z wszystkimi pozostałymi partiami oceniamy jako nadużycie, którego nie należy traktować jako zjednoczenie lewicy zgodne z ustaleniami podczas rozmów w OPZZ, a zwykłą koalicję wyborczą Janusz Palikota z Leszkiem Millerem. Socjaldemokracja Polska apeluje do Unii Pracy, Zielonych, Polskiej Lewicy oraz WiR, PPP, RSS i innych partnerów o pilne wypracowanie wspólnej odpowiedzi wobec wielkiego kroku wstecznego, jaki lewica zrobiła w procesie jednoczenia w ostatnich godzinach. Apelujemy do SLD o powrót do zasad partnerstwa i poszanowania dla wszystkich uczestników zaproszonych przez OPZZ do rozmów mających na celu zjednoczenie lewicy i odrzucenie metod, które stały się powodem obecnego rozłamu. Wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski z dotychczasowych, nieudanych prób jednoczenia lewicy i pilnie uświadomić sobie, że bez partnerstwa i uczciwości w relacjach wzajemnych rzeczywiste zjednoczenie lewicy pozostanie nadal tylko marzeniem

czytaj więcej...

Wielkanoc

2011-04-21